Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

5981 52ae 450
Reposted fromlaters laters viagdziejestola gdziejestola
7901 dd75 450
Reposted fromkarahippie karahippie viatwice twice
4906 9bf2 450
Reposted frommeem meem viahopelesslife hopelesslife
0331 15ad 450
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahopelesslife hopelesslife
4856 c443 450
Reposted fromkjuik kjuik viahopelesslife hopelesslife
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
Reposted fromnivea nivea viahopelesslife hopelesslife
2485 da7e 450
Reposted fromgabrynia gabrynia viahopelesslife hopelesslife
7587 859e 450

ms-ss:

fuckery-inc:

YOOO

This should be in a museum somewhere

Nie można się wyrzec palenia, gdy nie ma czego całować.
— Freud
Reposted frombeliveinme beliveinme viahopelesslife hopelesslife
1111 2c8b 450
#girlpower
Reposted frompiehus piehus viacomatosegirl comatosegirl
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
6293 3fab 450
tocozawsze
Reposted frompankamien pankamien viagriber griber
9007 8298 450
Reposted fromretro-girl retro-girl viatransfuzja- transfuzja-
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl